بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

هنگام کاردرآزمایشگاه دستورالعلمها ونکات ایمنی رارعایت کنید تا آلودگی ها ومکیروب ها رابا خود به منزل نبرید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج)؛ تمامی مراحل آزمایشات خود را تنها درمحیط آزمایشگاه انجام دهید تابیرون از آزمایشگاه خطری سلامت شما را تهدید نکند.

همیشه دستان خودرابا آب وصابون بشویید:

  • بعدازاتمام کار حتما دستان خود رابشویید.
  • قبل ازخروج ازآزمایشگاه دستان خود را با آب وصابون به طورکامل بشویید.

میکروب هاوآلودگی ها رابا خود ازآزمایشگاه به خانه منتقل نکنید:

  • وسایل شخصی خود را درخارج از آزمایشگاه قراردهید تا آلوده نشوند ، گوشی موبایل ، کلید ماشین ، تبلت ولپتاپ.
  • وسایل کاری مانند دفترچه یادداشت ،خودکارو مدادخود را بر روی قسمتی از میز که درحال انجام آزمایش هستید قرارندهید.

درمحیط کار مراقب آلودگی ها باشید.

  • درآزمایشگاه چیزی نخورید و ننشوید  وحتی با دست چیزی دردهان خود قرارندهید. (مانند آدامس )
  • دهان وچشمان خودرا با دست لمس نکنید.
  • درآزمایشگاه ازلوازم آرایش استفاده نکنید.

ابزارها وتجهیزات آزمایشگاه را درهمان محل آزمایشگاه قراردهید.

  • چنانچه نیازباشد تا تجهیزی را ازمحل آزمایشگاه به مکان دیگری متقل کنید حتما آن تجهیز را درون بسته بندی مجزایی قرار دهید تا وسایل دیگر را آلوده نکند.