بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیمارانبازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیماران
  • بازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیمارانبازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیماران
  • بازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیمارانبازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیماران
  • بازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیمارانبازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیماران
  • بازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیمارانبازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیماران
  • بازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیمارانبازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیماران
  • بازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیمارانبازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیماران
  • بازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیمارانبازدیدریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازبخش اورژانس/بررسی روند ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی بیماران

دکترخدامان وتیم مدیریتی بیمارستان عملکرد بخشهای اورژانس بستری واورژانس تحت نظر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)راموردارزیابی قراردادند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛دراین بازدید ضمن عیادت ازبیماران بستری، به بررسی ارایه خدمات رسانی و رضایتمندی ازبیماران وهمراهان پرداختند واز زحمات و تلاشهای شبانه روزی کارکنان قدردانی نمودند.