بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

این جلسه باحضور مدیرداخلی بیمارستان ،مسئولین واحدهای اداری ،پشتیبانی ،پاراکلینیک ،کارشناس اعتباربخشی وکارشناس ایمنی دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ دراین جلسه سنجه های اعتباربخشی ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفت .