بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان جلسه ای در تاریخ 1/7/1393 در سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برای مسئولین در مانی وغیر درمانی برگزار گردید.

واهم مطالب مورد نظر وزارت خانه توسط سرکار خانم مرادی کارشناس مسئول اعتبار بخشی معاونت درمان بیان گردید . فایل الکترونیکی وسنجه های جدید اعتبار بخشی به مسئولین محترم تحویل داده شد.