بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان در تاریخ 6/7/1393 (ساعت 12-8 صبح) جلسه دوم  با حضور کارشناس مسئول اعتبار بخشی معاونت درمان R11; کارشناس اعتبار بخشی بیمارستان- کارشناس ایمنی ومسئولین بخش های در مانی برگزار گردید.

در این جلسه کارشناس اعتبار بخشی سنجه های عمومی اعتبار بخشی را با مسئولین بخش های درمانی چک نموده وزونکن های اعتبار بخشی را تکمیل نمودند.

لیست داروهای مشابه اسمی وشکلی (جهت تهیه برچسب مورد نظر)و پایش برنامه عملیاتی تکمیل وبه دفتر بهبود کیفیت تحویل داده شد.