بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان:
در تاریخ 8/8/93 راس ساعت 30/8 صبح کد بحران از طریق سیستم پیچ بیمارستان اعلام گردیدوحداکثر نیروهای ظرف مدت کمتر از 5 دقیقه  درمحل تجمع نمودند ودر پایان مانور دکتر جراح کشیک جناب آقای دکتر ضیائی معاونت محترم درمان وجناب آقای دکتر شکوهیان ریاست محتر م بیمارستان وجناب آقای گنج حیدری مسئول ستاد بحران بیمارستان این مانور را ارزیابی ونقاط قوت وضعف آن را بیان نمودند