بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آزمون جامع توانمندی پیرو ارزیابی اعتباربخشی در تاریخ 9/10/93 از پرسنل اورژانس، توسط کارشناس ارزیاب ارشداعتباربخشی معاونت درمان، سرکارخانم مرادی ومسئول بخش اورژانس، سرکار خانم آزادی در محل سالن کنفرانس نظام پرستاری بعمل آمد .