بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان :کار گاه ارتقاء فرآیندهای بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)به همت کارشناسان اعتبار بخشی ارتقاء فرآیند واصلاح خط مشی ،سرکار خانم ها شیدایی وآوند وبا حضور کارشناس ارزیاب ارشد  معاونت درمان  سر کار خانم مرادی وسر پرستاران بخش های درمانی در تاریخ 9 /10/93درمحل سالن اجتماعات بیمارستان برگزار گردید.
دراین کار گاه ،ارتقاء فرآیند به روش FOCUS-PDCA به صورت گروهی آموزش داده شد .