بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش دبیر کمیته مرگ ومیرکودکان ونوزادن سرکار خانم میرزازاده:. در این نشست که با حضور ریاست بیمارستان ، مدیر گروههای اطفال،زنان ونماینده بیهوشی ،مدیر پرستاری و سرپرستاران بخشهای مرتبط برگزار شد فرایندهای انجام خدمات درمانی لازم درخصوص نوزادان مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و مقررگردید. از طرف گروه اطفال شیوه نامه مواجهه با نوزادان پرخطر در اختیار مدیریت و سایر گروههای مرتبط قرار گیرد .