بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه هیات اجرایی بیمارستان در روزشنبه مورخ 20/10/93 از ساعت 10 لغایت 12 در اتاق ریاست تشکیل گردید.
در این جلسه، پس از قرائت مصوبات جلسه قبل و گزارش مسئولین مربوطه در خصوص فعالیت های انجام شده، مشکلات هر واحد بررسی و راهکارهایی ارائه گردید.
در نهایت دستورالعمل ارزشیابی  بیمارستان قرائت و هریک از اعضا موظف گردیدند در واحدهای تحت پوشش خویش، آمادگی لازم در مورد اجرای این دستورالعمل ایجاد نمایند.