بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه هماهنگی کارشناسان اعتباربخشی بیمارستان بامسئولین بخشهای درمانی به منظور چک نمودن مستندات اعتباربخشی، در تاریخ27/10/93 در سالن کنفرانس برگزار گردید.

دراین جلسه مقرر گردید مسئولین بخش ها، مستندات مربوطه راتا تاریخ 29/10/93 تکمیل وبه دفتربهبود کیفیت ارسال نمایند.