بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آزمون اعتباربخشی ویژه پرسنل بخشهای CCU،GYN و زایشگاه ، به همت کارشناسان اعتباربخشی بیمارستان ومسئولین بخشهای مذکوردر محل بیمارستان برگزار گردید .

1- بخش CCU 

       

2- بخش زایشگاه

       

3- بخش  GYN