بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، باحضور مسئول اورژانس، کارشناس EOC وسایراعضای چارت بحران بیمارستان درسالن جلسات تشکیل گردید.
در این جلسه، تمهیدات لازم در خصوص آمادگی محل مناسب نشست وبرخاست بالگرد اورژانس به منظور انتقال بیماران اندیشیده شد. در ادامه جلسه، اعضای کمیته باشرح وظایف خویش آشنا گردیدند.