بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

v   پرستار فرشته ی رحمت برای بیمار است. آن وقت که بیمار از همه جا دستش کوتاه است، در آن ساعاتی که حتی همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمار هم بالای سرش نیستند، چشم امیدش بعد از خدا به پرستار است ۱۳۸۳/۰۴/۰۳

v   پرستاران هم - چه زن و چه مرد - قدر خودشان را بدانند و این حرفه را مقدس بشمارند. هر حرکت انسانی یک پرستار برای بیمار، یک حسنه است و کمکی است به انسانی محتاج کمک؛ آن هم در شرایطی حساس. پرستاری، در کنار طبابت و همR04;وزن طبابت است .   ۱۳۷۰/۰۸/۲۲

v   پرستار در یک تلاش و چالش دائمىِ روحی و روانی است؛ فقط مسئلهR04;ی جسم او نیست. خستگی روحی، مواجههR04;ی با بیمار و دردمند و احساس وظیفهR04;ی اینکه باید برای این دردمند و بیمار، هم علاج جسمانی، هم علاج روحی و معنوی تقدیم کند، مسئلهR04;ی بسیار فرسایندهR04;ای است، کار سنگینی است. این وظیفهR04;ی سنگین را پرستاران بر عهده گرفتهR04;اند . ۱۳۸۹/۰۲/۰۱

v   پرستار کار سختی را بر عهده دارد، اجر بزرگی را هم دارد؛ اما وظیفهR04;ی سنگینی هم دارد. این تعادل میان وظیفه و پاداش، میان حق و تکلیف، یکی از ارکان بزرگ مفاهیم اسلامی و مبانی اسلامی است . ۱۳۸۹/۰۲/۰۱

v   باید تصور کرد که لحظات دشوار برای یک پرستار بر بالین یک بیمار، در محاسبات الهی مورد غفلت قرار خواهد گرفت؛ اینجور نیست. هر لحظهR04;ای که میگذرانید و هر تلاشی که میکنید، هر کفّ نفسی که در مقابل سختیها از خود نشان میدهید، این یک حسنهR04;ای است، یک کار در خور اجر است و خدای متعال همهR04;ی این لحظات را ثبت میکند. این کارهای دشوار را که تأثیرهای بزرگ و مهمی دارد، باید قدر دانست . ۱۳۸۹/۰۲/۰۱

v    پرستار، انسان مهربانی است که با رفتار و اخلاق و خدمات خود، سلامت بیمار را به او هدیه میکند. اگر طبیب، درمان خود را به انجام رساند، اما خدمات پرستاری نباشد، تأمین سلامت بیمار دشوار است. هر کس که از خدمات پرستارانِ مهربان برخوردار شده باشد، میفهمد و میداند که نقش پرستاران در هدیه کردن سلامت به بیماران، چقدر مؤثّر است .   ۱۳۸۰/۰۵/۰۳