بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه پیگیری مستندات اعتباربخشی درتاریخ 93/12/9 باحضور مسئولین بخش های درمانی وکارشناسان اعتباربخشی بیمارستان در سالن جلسات بیمارستان برگزار گردید.دراین جلسه مقرر گردید برنامه عملیاتی سال1394 هربخش، توسط مسئول مربوطه تا هفته سوم اسفندماه سال جاری تهیه وبه دفتر بهبود کیفیت تحویل گردد.