بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، راند مدیریتی بخش اطفال ونوزادان در روز سه شنبه مورخ12/12/93 توسط مدیر، مترون، مسئول ایمنی، مسئول طرح تحول نظام سلامت، سوپروایزر آموزشی وکارشناس اعتباربخشی انجام شد. در این راند، مسائل ومشکلات بخش بررسی ومورد ارزیابی قرارگرفت ودستورات لازم درجهت رفع آنها، باتوجه به امکانات موجود،صادر گردید.