بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

بازیگران نام سال

با توجه به متن پیام نوروزی امسال، آنجا که رهبر انقلاب اشاره داشتند به اینکه «ما در اول سال ۹۳ با توجه به همین چالشR04;ها بود که عنوان سال را گذاشتیم "عزم ملی و مدیریت جهادی"» مشخص میR04;شود که نام سال ۹۴ از دل این دو گزاره بیرون آمده است؛ زیرا بازیگر عزم ملی، «ملت» است و بازیگر مدیریت جهادی، «دولت». هر کدام از این دو برای پیشرفت اقتصادی وظایفی بر دوششان است که باید به انجام برسانند.

کلید موفقیت نام سال

نام سال مثل مرکز دایره است. «بازیگران عزم ملی» و «مدیران جهادی» سال ۹۳ در سال جدید خود مورد خطاب مستقیم نام سال هستند. مرکز دایره وقتی معلوم شد، هنر افراد این است که فاصلهR04;ی خود را با آن بسنجند و خود را با مرکز تنظیم کنند. نمیR04;شود که همه راضی باشند و در رسانهR04;هایشان بگویند نام سال مؤید رفتار ما بود. نگاه واقعR04;بینانه به ما میR04;گوید که کلید موفقیت نام سال در بهR04;وجود آمدن حس «اعتماد» طرفینی در کشور است.با توجه به این بازیگران و تجربهR04;ی انقلاب اسلامی مبنی بر آنکه هر جا «کار وقتی دست خود مردم سپرده شد آنR04;وقت کارها به سامان خواهد رسید.»
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ [بیانات رهبری در دیدار با مردم آذربایجان] دولت باید بتواند با فراهمR04;کردن سازوکارها، فرایندها و تسهیلات، امور را به دست مردم بسپارد و از آنجایی که عقبR04;ماندگی در کارها وجود دارد، موفقیت در آنها ممکن نخواهد بود مگر با رفتار جهادی.

منبع : http://farsi.khamenei.ir/