بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه اعتباربخشی بیمارستان با حضور ریاست بیمارستان، کارشناسان اعتباربخشی معاونت درمان ومسئولین واحدهای مختلف بیمارستان در روز سه شنبه مورخ 94/1/18در محل سالن کنفرانس تشکیل گردید . 
تکمیل مستندسازی برنامه های عملیاتی وبرنامه ریزی لازم جهت آمادگی کامل هر واحد به منظورارزشیابی کشوری بیمارستان درپنجم اردیبهشت ماه، از جمله مسائلی بود که در این جلسه موردبحث و بررسی قرار گرفت .