بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، درآستانه ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط ارزیابان وزارتخانه ، آقای یوسف کریم زاده، مدیر داخلی بیمارستان، در نشستی بامسئولین بخش های درمانی وغیردرمانی،برضرورت آمادگی کامل تمامی بخش ها در این پایش تاکید نمودند.

 ایشان با مهم دانستن این ارزشیابی وتاثیرنتیجه آن بر کیفیت ومیزان ارائه خدمات ارائه شده به بیماران وپرسنل، از مسئولین خواستند باپیگیری مصرانه ونظارت همه جانبه برامور جاری ، رفع نواقص وکمبودهای باقیمانده در بخش ها، پایش وتوجیه پرسنل های زیرمجموعه و... به استقبال این رویداد مهم بروند .