بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته بحران در روز پنجشنبه مورخ 31/2/94 به ریاست آقای کریم زاده، مدیرداخلی بیمارستان وبا حضوراعضای کمیته در محل سالن کنفرانس بیمارستان تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه، آقای کریم زاده به تشریح اهمیت ونقش این کمیته در زمان وقوع بحران پرداختندوبرلزوم هماهنگی بیشترباسایردستگاه های متولی امربحران در شهرستان تاکید نمودند .

در ادامه جلسه، ضمن پیگیری مصوبات قبلی، در خصوص لزوم آموزش پرسنل، حفظ آمادگی اعضادر زمان وقوع بحران، فرودگاه بالگرد و... بحث وتبادل نظر شد .