بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، سوپروایزرآموزشی بیمارستان به همراه تیم واحد آموزش کارکنان دانشگاه و کارشناس اعتباربخشی معاونت درمان در جلسه ای با سرکار خانم قلی زاده مسئول محترم آموزش کارکنان وزارتخانه، مشکلات و مسائل آموزشی را مطرح وپیشنهادات و راهکارها را بررسی نمودند .

اهم موارد مطرح شده به شرح زیر می باشد:

1- مشکلات مرتبط با صدور گواهی آموزشی دوره های اعتباربخشی

2 R11; ناهماهنگی بین واحد آموزش کارکنان و واحد آموزش مداوم در رابطه با برگزاری دوره ها

3- مشکلات نرم افزار سیستم جام (اورنگ)

4- نحوه پایش اثربخشی دوره های آموزشی

5- عدم هماهنگی مقام های بالادستی وزارت مطبوع جهت اعزام نیروها به کنگره هایی که منطبق با پست سازمانی شخص نیست

6- نحوه اجرای دوره های مدیریتی و مشکلات مربوطه

7- استفاده بیشتر از فضای مجازی جهت برگزاری دوره های آموزشی در راستای کاهش هزینه و وقت

8- پیشنهاد تعامل واحد اعتباربخشی با واحد آموزش کارکنان در سطح وزارت مطبوع

9- در رابطه با گواهی نوع 2 نیز فعلا اجرایی نمی باشد