بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه  " بررسی وارسال اسنادسال 1393 و1394"به ریاست دکترشکوهیان وباحضور آقای کریم زاده،مدیرداخلی بیمارستان، مسئولین بخشها، اعضای کمیته های درمان وحسابداری بیمارستان برگزار گردید .