بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان،برنامه تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی باحضور مدیرداخلی ومدیرامورعمومی بیمارستان وبه همت واحدبهبودکیفیت بیمارستان صورت پذیرفت .

درابتدای این جلسه، آقای کریم زاده ، مدیرداخلی بیمارستان، ضمن اشاره به نامانوس بودن اعتباربخشی وارزشیابی از بخش های غیردرمانی بیمارستان، ازعملکرد مناسب این بخش ها در ارزشیابی سال93ستایش نمودوخواستار آمادگی بیشتر وبرنامه ریزی منسجم تر مسئولین درخصوص ارزشیابی سال جاری وپیگیری کمبودها ورفع نواقص ارزشیابی سال قبل شد .

درپایان مراسم، بااهدای لوح تقدیر از مسئولین بخش های غیردرمانی بیمارستان تجلیل بعمل آمد .