بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی ارگونومی توسط مهندس بهزادی، جهت کادر پرستاری وبهیاری بیمارستان، به اهتمام سوپروایزر آموزشی، بیمارستان سرکارخانم بخشی زاده، در روزپنجشنبه مورخ 11/4/94 برگزار گردید . 
خاطرنشان می گردد در این دوره، مباحث ذیل مطرح گردید :
1- استفاده ازتکنیک های " چه می شود اگر ... ؟  "
2- فرم حادثه ولزوم تکمیل آن
3-تشریح عوامل زیان آور محیط کار
4- لزوم تکمیل فرم های MSDS