بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی بهداشت محیط توسط خانم مهندس علیپور، جهت کادر اداری وپرسنل غیردرمانی بیمارستان، به اهتمام سوپروایزر آموزشی،  سرکارخانم بخشی زاده، برگزار گردید . 

در این دوره، مباحث ذیل مطرح گردید :
1- بهداشت آب وفاضلاب، هوا ومحیط زیست
2- تفکیک زباله وپسماندها( شامل : پسماند عفونی، غیرعفونی(خانگی) وشیمیایی )
3- روشهای صحیح ضدعفونی نمودن کف وسطوح

4- بیماری های منتقله از طریق آب آلوده