بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، به همت سوپروایزور آموزشی، کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی ویزه پرسنل اورژانس واتفاقات توسط دکتر اجاقی برگزار گردید.