بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

" من احیاها فکانما احیاالناس جمیعا "(آیه32 سوره مائده)
هرکس نفسی راحیات بخشد، مثل آن است که همه ی مردم راحیات بخشیده است . 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، باموافقت خانواده مرحومه فاطمه بومه ،خانم جوان 22 ساله فسایی که براثر سانحه تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود، دو بیمار در انتظار اهدای عضو، حیات دوباره یافتند .عمل جراحی برداشتن2 کلیه ایشان ، دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساوبا همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد .
گفتنی است : این هفتمین اهداء عضو در سال 1394در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا می باشد که به دوهموطن بیمار، زندگی دوباره می بخشد.