بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • حضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویرحضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویر
  • حضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویرحضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویر
  • حضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویرحضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویر
  • حضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویرحضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویر
  • حضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویرحضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویر
  • حضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویرحضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویر
  • حضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویرحضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویر
  • حضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویرحضور پرسنل ومدیران بیمارستان در راهپیمایی 13 آبان به روایت تصویر