بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه هتلینگ، درروزیکشنبه مورخ 17/8/94 به ریاست دکترشکوهیان وباحضور سایر اعضای کمیته تشکیل گردید .

اهم مصوبات جلسه :

1-     ادامه پیگیری تعمیرات بخش آنژیوگرافی

2-     شروع عملیات بازسازی راهروهای همکف

3-     تهیه وتدوین گزارشی کامل ومبسوط از عملکرد و پروژه های اجرایی طرح های هتلینگ بیمارستان همراه با مستندات وصورت هزینه ها تااین تاریخ

4-بررسی اولیه طرح بهسازیCSR

5-     بررسی فضای اتفاقات ( قسمت تریاژ ) به منظور گسترش فضای فیزیکی