بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه اعتباربخشی واحدهای غیردرمانی به ریاست مدیرداخلی بیمارستان، جناب آقای کریم زاده و باحضور مسئولین واحدهای غیردرمانی، به همت کارشناسان واحد بهبود کیفیت در روز سه شنبه مورخ 3/9/94 در محل سالن کنفرانس برگزار شد .

خاطرنشان می شود که این جلسه پیرو ارزیابی اعتباربخشی وجمع آوری مستندات تشکیل گردید .