بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه ارتقاء هتلینگ بیمارستان، به ریاست آقای کریم زاده مدیریت داخلی وبا حضور اعضای کمیته امروز شنبه هفتم آذر ماه 94 تشکیل گردید .

در این جلسه در خصوص پروژه های ذیل بحث وتبادل نظر شد وتصمیمات مقتضی اتخاذ گردید :

  • ادامه بازسازی و آماده سازی بخشهای آنژیو گرافی و اتفاقات
  • راه اندازی آسانسور جدید بیمارستان تا آخر این ماه
  • اتخاذ تمهیدات مناسب درخصوص عایق کاری سقف اتاق عمل های جدید وهواسازها
  • نگهداشت آسانسورها