بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی مستند سازی جهت منشی بخش های درمانی به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان توسط کارشناس اسنادتامین اجتماعی، آقای اسدی و کارشناس اعتباربخشی، خانم مرادی در روز پنجشنبه مورخ 26 آذرماه برگزار گردید .