بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستانتقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستان
  • تقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستانتقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستان
  • تقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستانتقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستان
  • تقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستانتقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستان
  • تقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستانتقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستان
  • تقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستانتقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستان
  • تقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستانتقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستان
  • تقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستانتقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، تقدیر از کارکنان نمونه درمانی وغیر درمانی بیمارستان در محل روابط عمومی  وبا همت دبیرکمیته تشویق وتنبیه بیمارستان بعمل آمد .