بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، به همت کارشناسان بهبود کیفیت واعتباربخشی بیمارستان، کارگاه آموزشی اعتباربخشی ( ایمنی، حقوق گیرنده خدمت و...) ویژه پرسنل آزمایشگاه، در 2 گروه ودر روزهای سه شنبه وچهارشنبه15 و16 دیماه 94 توسط سرکارخانم مرادی کارشناس ارشد معاونت درمان در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید .