بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته خرید بیمارستانی با حضور ریاست ومدیران واعضای این کمیته، امروز شنبه مورخ 19/10/94 تشکیل گردید. در این کمیته تصمیمات مقتضی در خصوص اولویت های خرید اتخاذ ومصوبات به واحد تدارکات جهت پیگیری ارائه شد .