بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسابازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسابازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسابازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسابازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسابازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسابازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسابازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسابازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، امروز سه شنبه مورخ 22/10/94 ، جناب آقای میرزابیگی، معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی در صدر هیاتی از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فساوساختمان نظام پرستاری بازدید نمودند و از نزدیک ، روند  اجرای طرح ارتقاء هتلینگ بیمارستان رابررسی وبا مسائل مختلف پرستاران این بیمارستان آشنا گردیدند .