بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته کنترل عفونت در تاریخ 23/10/94 باحضور ریاست بیمارستان، دکتر شکوهیان ، مدیران ارشد واعضای کمیته تشکیل جلسه داد .

در این جلسه برنامه پیشگیری وکنترل عفونت ( IPC) ودستورالعمل های استاندارد کشوری مورد بررسی قرار گرفت .