بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه اعتباربخشی ویژه بخش های درمانی بیمارستان به منظور چک نمودن مستندات اعتباربخشی، در سالن نظام پرستاری برگزار گردید .

در این جلسه مستندات مربوطه به مسئولین بخشها تحویل گردید و در این خصوص، کارشناس اعتباربخشی بیمارستان توضیحات لازم را ارائه نمود .