بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • عیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلابعیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلاب
  • عیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلابعیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلاب
  • عیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلابعیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلاب
  • عیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلابعیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلاب
  • عیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلابعیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلاب
  • عیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلابعیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلاب
  • عیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلابعیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلاب
  • عیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلابعیادت بسیجیان جامعه پزشکی از بیماران همزمان با سالروز پیروزی انقلاب

گزارش تصویری