بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در روز دوشنبه مورخ 17/12/94 ، کمیته آموزش به بیماران به ریاست مهندس زحمتکش وبا حضور اعضای این کمیته تشکیل جلسه داد .

خاطرنشان می گردد در این جلسه در خصوص ارائه خدمات آموزشی بهتر به بیماران وهمراهان ایشان از طریق آموزش چهره به چهره و چاپ کتابچه های آموزشی وتوزیع آنها به همراه بسته های بیماران، آموزش از طریق وب سایت بیمارستان وارائه مطالب آموزشی بربستر اینترنت و... بحث وتبادل نظر گردید وتصمیمات مقتضی اتخاذ گردید .