بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته مرگ ومیر بیمارستان به ریاست دکتر شکوهیان وباحضور اعضای کمیته، با دستور کار اهمیت احیای قلبی-ریوی ، آموزش وموانع موجود در تاریخ 25/12/94 در سالن کنفرانس تشکیل گردید .

شایان ذکر است از جمله مصوبات این کمیته، تعیین یک پرستار بعنوان پرستار CPCR بیمارستان بود .این جلسه پس از ارائه پیشنهادات واستماع نقطه نظرات اعضا ، با تصویب مصوباتی در خصوص موضوعات مذکور به پایان رسید .