بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94 جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94
 • جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94 جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94
 • جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94 جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94
 • جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94 جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94
 • جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94 جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94
 • جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94 جلسه معاونت درمان، ریاست ومدیران ارشد بیمارستان با کارکنان بخش های درمانی وغیردرمانی در آخرین روزهای اسفندماه 94

گزارش تصویری