بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

       به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، سومین جلسه ارزیابی مستندات اعتباربخشی ویژه بخشهای درمانی در سالن آموزش واقع درطبقه دوم برگزار گردید .

در این جلسه توضیحات لازم توسط کارشناس اعتباربخشی بیمارستان در خصوص کنترل چک لیست ها،خط مشی هاوپایش شاخص ها ارائه گردید .