بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه ارزیابی نتایج مستندات اعتباربخشی ویژه مسئولین و واحدهای اداری وپاراکلینیک در تاریخ 95/3/11 باحضور دکترمحمدشکوهیان، ریاست بیمارستان وکارشناس ارزیاب ارشداعتباربخشی برگزار گردید.

 خاطرنشان می گردد امروز 95/3/13 نیزجلسه ارزیابی نتایج مستندات اعتباربخشی ویژه مسئولین بخشهای درمانی تشکیل گردید .

اضافه می گرددکه در این جلسات نتایج ارزیابی مورد بررسی قرارگرفت و راهکارهای مناسب اتخاذ گردید .