بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه عملی احیای پایه توسط سوپروایزرآموزش بیمارستان، برای پرستاران بخش های post ccu، داخلی،جراحی  وجراحی عمومی زنان در دونوبت در تاریخ های 95/3/18 و 95/3/20 برگزار گردید.

گفتنی است در این کارگاه، پرسنل تئوری با موارد ذیل آشنا گردیدند :

1- مراحل احیای پایه

2- نحوه صحیح ماساژ قلبی ازنظر تعداد، عمق ماساژ ومحل صحیح ماساژ

3- انواع مانورهای بازکردن راه هوایی

سپس بصورت عملی برروی مولاژ، نحوه صحیح گرفتن ماسک وماسازقلبی را تمرین نمودند.

خاطرنشان می گردد آزمون ترالی اورژانس از پرسنل بخش داخلی- جراحی نیز درهمین تاریخ بعمل آمد .