بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ،کنفرانس آنمی جهت پرستاران بخش داخلی اورژانس ودفتر پرستاری درروز سه شنبه 95/3/25 به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان وتوسط آقای دکتر عوض زاده در سالن کنفرانس طبقه دوم برگزار گردید .