بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

       به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه آموزشی احیای پایه درروز یکشنبه  95/3/30 توسط سوپروایزر آموزشی بیمارستان در درمانگاه فاطمیه برگزار گردید و پرسنل آن درمانگاه نیز بصورت عملی نیزبر روی مولاژتمرین نمودند .