بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، بازدید مدیریتی ایمنی در تاریخ 95/3/30 ساعت 8:30 صبح باحضور آقای کریم زاده، مدیربیمارستان در بخش جراحی مردان انجام شد.

در این بازدید مسائل ومشکلات مربوط به ایمنی توسط پرسنل مطرح گردید ودرخصوص آنها راهکارهایی ارائه گردید .