بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستانبررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستان
  • بررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستانبررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستان
  • بررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستانبررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستان
  • بررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستانبررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستان
  • بررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستانبررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستان
  • بررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستانبررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستان
  • بررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستانبررسی میزان پیشرفت ومشکلات پارکینگ پرسنل و تریاژ در بازدید هیات رئیسه بیمارستان

گزارش تصویری