بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدیدسرزده دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     گزارش تصویری بازدیدسرزده، دکترجمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی درشامگاه سه شنبه 95/5/5، از بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا